Monday, 8 August 2011

BELAJAR MANDARIN MELALUI LAGU SIRI 1

Yuèliang Dàibiǎo Wǒ de Xīn

nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn

wǒ de qíng yě zhēn
wǒ de ài yě zhēn
yuèliang dàibiǎo wǒ de xīn

nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
wǒ de qíng bùyí
wǒ de ài bùbiàn
yuèliang dàibiǎo wǒ de xīn

qīngqīng de yīgè wěn
yǐjīng dǎdòng wǒ de xīn
shēnshēn de yīduàn qíng
jiào wǒ sīniàn dào rújīn

nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
nǐ qù xiǎng yī xiǎng
nǐ qù kàn yī kàn
yuèliang dàibiǎo wǒ de xīnnǐ qù xiǎng yī xiǎng
nǐ qù kàn yī kàn
yuèliang dàibiǎo wǒ de xīn

ok.harini kita cuma belajar dengar dulu supaya kita serasi dengan sebutan dulu..kebanyakan lagu madarin ni ulang-ulang je perkataannya..atleast kita tahu sikit-sikit :)

No comments:

Post a Comment